εκστρατείες

Διαδικασία υιοθεσίας


Σύμβαση της Χάγης 

Η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών  και τη Συνεργασία στον τομέα της Διεθνούς υιοθεσίας, εξασφαλίζοντας ότι η υιοθεσία πραγματοποιείται προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.  

 

Κεντρική αρχή 

Η Κεντρική Αρχή της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που εκτελεί όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διεθνείς υιοθεσίες, όπως την αποδοχή αιτήσεων των υποψήφιων θετών γονέων, την τήρηση του μητρώου των παιδιών, που μπορούν να υιοθετηθούν από ξένους πολίτες και το μητρώο των υποψήφιων θετών γονέων, τη σύνταξη σχεδίων έγγραφων συγκαταθέσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης για υιοθεσία και άλλα. 

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιουργήθηκε Συμβούλιο διεθνούς υιοθεσίας, το οποίο έχει σημαντικές συμβουλευτικές αρμοδιότητες σε σχέση με τη διεθνή υιοθεσία. Το Συμβούλιο διεθνούς υιοθεσίας είναι συνεχώς λειτουργούσα αρχή, η οποία συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και ανάμεσα στις κύριες λειτουργίες του είναι η υποβολή πρότασης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον προσδιορισμό κατάλληλου θετού γονέα για ένα παιδί. 

 

 

Διαπιστευμένοι οργανισμοί 

Η Βουλγαρική Νομοθεσία απαιτεί ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση σε διεθνείς υιοθεσίες να πραγματοποιηθούν από οργανισμούς διαπιστευμένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και καταχωρημένους στο Δημόσιο Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με αυτή την έννοια, για να μπορούν να υιοθετήσουν από τη Βουλγαρία, οι θετοί γονείς πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα διαπιστευμένο οργανισμό της Βουλγαρίας. 

Διαδικασία υιοθεσίας σε 5 βήματα

Έγγραφα και καταχώρηση

Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.   

 

 

  • Αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που περιέχει μια σύντομη παρουσίαση του θετού γονέα – ονόματα, εθνικότητα και ιθαγένεια, αριθμό και τόπο έκδοσης του εγγράφου ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, χώρα συνήθους διαμονής, διεύθυνση μόνιμης και παρούσας διεύθυνσης, σύντομη ιστορία της οικογένειας του υποψηφίου θετού γονέα. Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υιοθετούντος. Πληροφορίες για την Κεντρική Αρχή ή για το διαπιστευμένο οργανισμό που μεσολαβεί το θετό γονέα, συμπεριλαμβανομένων προσώπων επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αντιπροσώπευση, όρους της άδειας του διαπιστευμένου οργανισμού. Άλλες σχετικές περιστάσεις που σχετίζονται με την υιοθεσία. Υπογραφή του αποστολέα.
  • Άδεια υιοθεσίας παιδιού, σύμφωνα με το δίκαιο της μόνιμης κατοικίας των υιοθετούντων. Έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο υιοθετών δεν έχει στερηθεί των γονικών δικαιωμάτων,  που χορηγείται από την αρμόδια αρχή.
  • Κοινωνική έκθεση για τους υποψήφιους θετούς γονείς που περιέχει στοιχεία και για τα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της υγείας τους, που εκδίδεται από διαπιστευμένο οργανισμό ή εγκεκριμένο κοινωνικό λειτουργό με αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του.
  • Ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ψυχική και σωματική κατάσταση υγείας του υποψηφίου θετού γονέα, καθώς επίσης και την έλλειψη σοβαρών χρόνιων λοιμωδών αφροδίσιων νοσημάτων, AIDS, φυματίωσης και άλλων απειλητικών για τη ζωή του.
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των υιοθετούντων γονέων.
  • Πιστοποιητικό γάμου των υιοθετούντων γονέων (στην περίπτωση οικογένειας).
  • Άδεια διαμεσολάβησης σε διεθνείς υιοθεσίες υπέρ του διαπιστευμένου οργανισμού που εκδίδεται από την Κεντρική αρχή της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων προσώπων επικοινωνίας, διεύθυνσης, τηλεφώνου, αντιπροσώπευσης και προϋποθέσεων για τη διαπίστευση. 
  • Πληρεξούσιο υπέρ του νόμιμου εκπροσώπου και Βεστα.
  • Συμβόλαιο σύμφωνα με πρόγραμμα διεθνούς υιοθεσίας.

Όλα τα αναφερόμενα παραπάνω έγγραφα (εκτός από το τελευταίο) θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπα και με Επισημείωση /Apostille/ που τοποθετείται στη χώρα των υποψήφιων θετών γονέων.   

Αποστολή των εγγράφων

Τα έ&

Περίοδος αναμονής και πρόταση υιοθεσίας

Περίοδος αναμονής 

Πολλές οικογένειες λένε ότι η περίοδος της αναμονής είναι η πιο δύσκολη στη διαδικασία της διεθνούς υιοθεσίας. Αφού πέρασαν μήνες ολόκληρους σε συλλογή εγγράφων και συναντήσεις, η περίοδος μετά την υποβολή των εγγράφων φαίνεται πολύ αργή και χωρίς γεγονότα. Η περίοδος αναμονής είναι δυναμική και ποικίλλει. Εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και τον αριθμό των εγγεγραμμένων υποψήφιων θετών γονέων, καθώς και από την προθυμία των θετών γονέων να υιοθετήσουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες ή παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Για να γίνει η περίοδος αναμονής ελαφρύτερη, θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε διάφορα σεμινάρια, να μάθετε περισσότερα για τη Βουλγαρία, για τις παραδόσεις και τα έθιμα, για τη μουσική και τη γλώσσα, για να είναι πιο εύκολο να οικοδομήσετε μια σχέση με το παιδί  και τη χώρα του. 

Εξέταση των αιτήσεων υιοθεσίας 

Το Συμβούλιο διεθνών υιοθεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης  εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων θετών γονέων σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών κατάθεσης στο μητρώο.

Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου θετού γονέα, το Συμβούλιο καθοδηγείται από το καλύτερο συμφέρον του παιδιού και την ικανότητα των θετών γονέων να του εξασφαλίσουν σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κυρίως με βάση τις εκθέσεις για τους υποψήφιους θετούς γονείς, που καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Πρόταση υιοθεσίας

Αφού εξεταστεί η αίτηση των θετών γονέων, το Συμβούλιο διεθνών υιοθεσιών προσφέρει ένα συγκεκριμένο παιδί για υιοθεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης  παρέχει στη Βέστα μια επίσημη πρόταση υιοθεσίας μαζί με μια έκθεση και φωτογραφία του παιδιού. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες για την ιατρική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, πληροφορίες για τους βιολογικούς τους γονείς (αν υπάρχουν) και φωτογραφία του παιδιού.  Η Βέστα μεταφράζει και αποστέλλει στους υποψήφιους θετούς γονείς: όλα τα προσκομιζόμενα  έγγραφα.

Πρόσθετες πληροφορίες για το παιδί 

Μόλις εξοικειωθούν με τις πληροφορίες, οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα μπορούσαν να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες για το παιδί, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ιατρικές πληροφορίες κλπ, σε περίπτωση που χρειάζονται από αυτά για να κάνουν τελική απόφαση. Η οικογένεια πρέπει εντός δύο μηνών από την παραλαβή της έκθεσης να ενημερώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω τη&

Έγκριση της πρότασης υιοθεσίας και πρώτο ταξίδι

Έγκριση της πρότασης 

Δεδομένου ότι οι θετοί γονείς εγκρίνουν την πρόταση, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της έκθεσης για το παιδί, θα πρέπει να έρθουν στη Βουλγαρία για να υλοποιήσουν προσωπική επαφή με το προτεινόμενο παιδί τους. Η προσωπική επαφή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε ημέρες. 

 

Πρώτο ταξίδι 

Μετά την αποδοχή της πρότασης υιοθεσίας, η Βέστα στέλνει προηγουμένως ένα πρόγραμμα για την παραμονή των θετών γονέων στη Βουλγαρία. Ένας εκπρόσωπος της Βέστα τους παίρνει από το αεροδρόμιο και τους  οδηγεί  σε ένα ξενοδοχείο.  Τα περισσότερα ιδρύματα είναι έξω από τη Σόφια και η οικογένεια θα πρέπει να ταξιδεύει. Η Βέστα παρέχει αυτοκίνητο, οδηγό και ένα εκπρόσωπο που τους συνοδεύει καθ’ όλη τη διαμονή τους στη Βουλγαρία. 

 

Συνάντηση με το παιδί 

Η συνάντηση με το παιδί είναι μια πολύ ευαίσθητη στιγμή, γεμάτη πολλές συγκινήσεις και ένας υπάλληλος της Βέστα  είναι άρρηκτα με τους θετούς γονείς και τους υποστηρίζει. Στη συνάντηση με το παιδί παραβρίσκονται υπάλληλοι από το ορφανοτροφείο (κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος κλπ) και η οικογένεια μπορεί να απευθύνει οποιεσδήποτε ερωτήσεις. 

 

Έγγραφα  

Σε ρητή επιθυμία να υιοθετήσουν το προτεινόμενο παιδί τους, οι θετοί γονείς πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα που μπορούν να υπογραφούν και στη Βουλγαρία ενώπιον συμβολαιογράφου: 

1. Αίτηση με την οποία οι θετοί γονείς εκφράζουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για υιοθεσία του παιδιού που προσφέρεται.

2. Δήλωση για προστασία του υιοθετημένου παιδιού.

3. Πληρεξούσιο υπέρ του νόμιμου εκπροσώπου της Βέστα που χρειάζεται για την πραγματοποίηση της δικαστικής διαδικασίας υιοθεσίας.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας και δεύτερο ταξίδι

Ολοκλήρωση της διαδικασίας  

Η διαδικασία από την πρώτη επίσκεψη της οικογένειας μέχρι την παραλαβή της δικαστικής απόφασης διαρκεί περίπου τρεις μήνες.  

Βέστα ενημερώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συγκατάθεση των θετών γονιών υποβάλλοντας τα έγγραφα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. Μετά την περαιτέρω εξέταση των εγγράφων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δίνει ρητή έγγραφη συγκατάθεση για την υιοθεσία και αποστείλει το φάκελο στο δικαστήριο. Η οικογένεια δεν παραβρίσκεται στη δικαστική συνεδρίαση.   Το Αστικό Δικαστήριο της Σόφιας εξετάζει την αίτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποφαίνεται. Μετά  την έναρξη ισχύος της απόφασης προετοιμάζονται τα έγγραφα του παιδιού για την αναχώρηση στους θετούς γονείς: νέα πράξη γέννησης, διαβατήριο, έγγραφα για βίζα (εάν χρειάζεται). 

 

Δεύτερο ταξίδι 

Το δεύτερο ταξίδι στη Βουλγαρία είναι μετά την έναρξη ισχύος της δικαστικής απόφασης και την έκδοση νέας πράξης γέννησης στην οποία το παιδί πήρε τα ονόματα που δίνονται από τους θετούς γονείς. Η παραμονή στη Βουλγαρία είναι περίπου μια εβδομάδα, κατά την οποία οι θετοί γονείς παίρνουν το παιδί από το ορφανοτροφείο, υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και υποβάλουν  τα έγγραφα για την έκδοση διαβατηρίου και βίζας.  

Οι υποψήφιοι θετοί γονείς συνοδεύονται από υπαλλήλους της Βέστα που τους υποστηρίζουν συνεχώς μέχρι την ίδια την αναχώρηση της οικογένειας από τη Βουλγαρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν  το παιδί να συνοδεύεται και σε αυτή την περίπτωση η οικογένεια πρέπει να εξουσιοδοτεί τη Βέστα. Πάντα ενθαρρύνουμε τις οικογένειες τα ταξιδέψουν εάν έχουν τέτοια ευκαιρία.  

Απαιτήσεις μετά την υιοθεσία

Η Βουλγαρία απαιτεί 4 εκθέσεις μετά την υιοθεσία για την περίοδο δύο ετών μετά την υιοθεσία. Οι εκθέσεις πρέπει να καταρτίζονται σε κάθε έξι μήνες από ένα εγκεκριμένο κοινωνικό λειτουργό.  

Οι εκθέσεις πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, για  την προσαρμογή του κλπ. Οι εκθέσεις μετά την υιοθεσία πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες του παιδιού. 

Η υποβολή πληροφοριών μετά την υιοθεσία είναι νομική απαίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι οικογένειες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν αυστηρά το χρονοδιάγραμμα αποστολής των εκθέσεων.