εκστρατείες

Καναδάς

Νομοθεσία και Κεντρική αρχή

Η διεθνής υιοθεσία στον Καναδά ρυθμίζεται από τις επαρχιακές και τοπικές αρχές και από τους νόμους που ρυθμίζουν την υιοθέτηση της χώρας αποστολής. Στον Καναδά, η έγκριση υιοθεσίας εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές στην επαρχία ή την περιοχή κατοικίας. Συντονιστές των προγραμμάτων διεθνούς υιοθεσίας είναι είτε οι επαρχίες και οι περιοχές είτε τα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία υιοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας, μπορείτε να επικοινωνήστε με τις επαρχιακές και περιφερειακές αρχές στον Καναδά.

Η επαρχιακή ή τοπική αρχή σας θα σας ενημερώσει αν θα πρέπει να επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο πρακτορείο, θα σας δώσει πληροφορίες για τη διαδικασία υιοθεσίας και θα σας εξηγήσει τις απαιτήσεις κατά την υιοθεσία ενός παιδιού από χώρα-μέρος της Σύμβασης της Χάγης.

Επισκεφθείτε την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του Καναδά για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πώς να φέρετε το υιοθετημένο παιδί σας στον Καναδά: International adoption.

Το Τμήμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Human Resources and Skills Development Canada) είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα θέματα υιοθεσίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η Υπηρεσία Διεθνούς Υιοθεσίας στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ενεργεί ως κεντρική αρχή του Καναδά σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και συνεργάζεται απευθείας με τις επαρχίες και τις περιοχές παρέχοντάς τους πληροφορίες και οδηγίες. Λόγω του καθεστώτος αυτονομίας των συστατικών μερών της ομοσπονδίας, οι επαρχίες και οι περιοχές είναι εκείνες που αποφασίζουν για την έκδοση έγκρισης υιοθεσίας και βοηθούν τους Καναδούς πολίτες στη διαδικασία υιοθεσίας.

Ο ρόλος της Υπηρεσίας στη διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας περιλαμβάνει:

  • Παροχή παν-καναδικών εκθέσεων σχετικά με θέματα όπως αήθεις και παράνομες πρακτικές και εμπορία παιδιών
  • Βοήθεια, ως κεντρική οργάνωση για την νομοθεσία που ρυθμίζει τις υιοθεσίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές της χώρας αποστολής, μελέτες, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία.
  • Προώθηση της επικοινωνίας και συνεχής συντήρηση των εργασιακών σχέσεων με τους επαρχιακούς και τοπικούς, ομοσπονδιακούς και αλλοδαπούς συνεργάτες, πλευρές στη διαδικασίας υιοθεσίας.

Ποιος μπορεί να υιοθετήσει;

Η απόφαση επιλεξιμότητας για την πλήρη υιοθέτηση ενός παιδιού από ένα κράτος που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης από Καναδούς πολίτες αναγνωρίζεται αυτομάτως σε όλες τις επαρχίες και τα εδάφη του Καναδά.

ξένους εταίρους

UAS Eastern European Adoptions Inc


Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία

 

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.