εκστρατείες

Κύπρος

Νομοθεσία και κεντρική αρχή

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και Συνεργασία στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών της 17ης Νοεμβρίου 1994, που τέθηκε σε ισχύ την 01.06.1995.

Σε σχέση με το άρθρο 6 της Σύμβασης της Χάγης ως Κεντρική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίστηκε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης είναι αρμόδια για την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Κεντρική αρχή εκτελεί τις λειτουργίες του απευθείας μέσω των Υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης.

Οι Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας έχουν την ευθύνη να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον τομέα των Διακρατικών Υιοθεσιών. Στις Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας λειτουργούν έξι περιφερειακές δομές υποστήριξης και σε κάθε περιφερειακή δομή προσλαμβάνονται κοινωνικοί λειτουργοί, των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται μόνο με τις διαδικασίες υιοθεσίας. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν:

  • αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψήφιων θετών γονέων.
  • προετοιμασία κοινωνικών μελετών- εκθέσεων για τους υποψήφιους θετούς γονείς.
  • εκπροσώπηση στο Δικαστήριο σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.
  • παροχή βοήθειας στους υποψήφιους θετούς γονείς για την προετοιμασία και την υποβολή των εγγράφων σε διάφορες χώρες από όπου θέλουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας.

Αναγνώριση της διεθνούς υιοθεσίας

Η υιοθεσία ενός παιδιού από τη Βουλγαρία θεωρείται έγκυρη και αναγνωρίζεται αυτόματα στην Κύπρο.

Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία 

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.