εκστρατείες

Σουηδία

Νομοθεσία και Κεντρική αρχή

Η Σουηδία επικυρώνει τη Σύμβαση της Χάγης της 29ης Μάιου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία την 1 Σεπτεμβρίου 1997, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου που ψηφίστηκε ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Σουηδίας στη Σύμβαση της Χάγης της 29ης Μάιου 1993.

Κεντρική αρχή

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου που ψηφίστηκε ως αποτέλεσμα της προσχώρηση της Σουηδίας στη Σύμβασης της Χάγης της 29ης Μάιου 1993, ως Κεντρική αρχή στον τομέα των διεθνών υιοθεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης της Χάγης, ορίζεται το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Διακρατικής Υιοθεσίας.

Η Κεντρική αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης στη Σουηδία είναι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκτελώντας τα καθήκοντα που του αναθέτουν κατά την έννοια της Σύμβασης της Χάγης, εκτός από τις περιπτώσεις όταν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο ή τους κανονισμούς.

Λειτουργίες της Κεντρικής αρχής

Οι λειτουργίες της κεντρικής αρχής αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του Διατάγματος με οδηγίες για το Σουηδικό εθνικό συμβούλιο διακρατικής υιοθεσίας 1988:1228 και συγκεκριμένα:

  • Λειτουργία διαπίστευσης και εποπτείας των δραστηριοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων. Η διαπίστευση χορηγείται για καθορισμένη χρονική περίοδο και σ’ αυτή θα πρέπει να σημειωθεί η ξένη χώρα με την οποία είναι συνδεδεμένη η δραστηριότητα της αντίστοιχης σουηδικής οργάνωσης. Η συνολική διάρκεια της διαπίστευσης για κάθε οργανισμό είναι 5 χρόνια και 2 χρόνια είναι η διάρκεια διαπίστευσης για κάθε συγκεκριμένη ξένη χώρα.
  • Συζητείται αν η διαδικασία είναι αποδεκτή ή όχι, πριν το παιδί να έχει εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του.
  • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υιοθεσία παιδιών από το εξωτερικό.
  • Διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις δημόσιες αρχές και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από άλλες χώρες, σε σχέση με τη σύναψη διμερών συμφωνιών με αντικείμενο τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου Διακρατικής Υιοθεσίας, και επίσης υπογράφει τέτοιες συμφωνίες.
  • Πραγματοποιεί δραστηριότητες πληροφόρησης και παρέχει πληροφορίες και υποβοηθά τις δημόσιες αρχές και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
  • Εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 23 της Σύμβασης της Χάγης για τη προστασία του παιδιού και τη συνεργασία σχετικά μ&am

Αναγνώριση των διεθνών υιοθεσιών στη Σουηδία
Σύμφωνα με το άρθ. 23 του νόμου περί Νομικών Διεθνών Σχέσεων στην έκδοση, μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα ξένο κράτος θα πρέπει να εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Σουηδίας και το υιοθετημένο παιδί θα πρέπει να θεωρείται νόμιμο τέκνο των θετών γονέων. Μια απόφαση για την έγκριση Σουηδό πολίτη, που έχουν εκδοθεί σε ξένο κράτος, πρέπει να εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Σουηδική για τις διεθνείς υιοθεσίες.

Ξένες εταίρους

Adoptionscentrum

 

Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία


Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.