εκστρατείες

ΗΠΑ

Νομοθεσία και Κεντρική αρχή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) επικύρωσαν τη Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία /Σύμβαση της Χάγης/ και αυτή τέθηκε σε ισχύ την 01.04.2008.

Με την επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης και την έγκριση του Νόμου περί των διεθνών υιοθεσιών από το 2000 (IAA) ως Κεντρική αρχή για τις διεθνείς υιοθεσίες διορίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και ρυθμίστηκε η δραστηριότητα πολλών κρατικών ιδρυμάτων στα οποία αναθέτονται οι αρμοδιότητες και οι σχετικές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα:

 

 

  • το Τμήμα για τα θέματα των παιδιών στο Γραφείο προξενικών υποθέσεων και άλλες υπηρεσίες και τμήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που εκτελούν τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Κεντρικής Αρχής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Υπηρεσία ληξιαρχείου και μετανάστευσης (USCIS) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (US Homeland Security), αρμόδια για πολλά στάδια της διαδικασίας διεθνούς υιοθεσίας που σχετίζεται με την νόμιμη μετανάστευση στις ΗΠΑ των υιοθετημένων σύμφωνα με τη Σύμβαση παιδιών, και πάλη είναι η αρχή η οποία χορηγεί την έγκριση.
  • Άλλα κρατικά ιδρύματα επίσης μπορούν να εκτελέσουν κάποιες από τις λειτουργίες της Κεντρικής Αρχής, ιδίως στις περιπτώσεις υιοθεσιών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, όταν ένα παιδί μεταναστεύει από τις ΗΠΑ σε μια άλλη χώρα.

Λειτουργίες της κεντρικής αρχής

Κατά τη διαδικασία της υιοθεσίας, διάφοροι υπάλληλοι από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εκπρόσωποι διαπιστευμένων ή εγκεκριμένων οργανισμών που ορίζονται από το νόμο για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της κεντρικής αρχής, επικοινωνούν με την Κεντρική αρχή της Βουλγαρίας σε σχέση με τις διάφορες φάσεις της υιοθεσίας, για τις οποίες είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αρμόδια.

Φύση της υιοθεσίας στις ΗΠΑ

Μετά την έγκριση της υιοθεσίας στη Βουλγαρία, το υιοθετημένο παιδί λαμβάνει την ιδιότητα ως φυσικό παιδί των θετών γονέων, από τους οποίους λαμβάνει και το επώνυμο και την παραδίδει κατά φθίνουσα σειρά.

Αναγνώριση της απόφασης του βουλγαρικού δικαστηρίου για έγκριση της υιοθεσίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ που αναφέρεται ανωτέρω, η απόφαση έγκρισης πλήρους υιοθεσίας ενός παιδιού από μέρος της Σύμβασης της Χάγης από ένα πολίτη των ΗΠΑ, αυτόματα αναγνωρίζεται σε όλες τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.<

 

ξένους εταίρους

Tree of Life Adoption Center • All God`s Children International • Bethany Christian Servicies • Gladney Center of Adoption • MLJ Adoptions •  Lutherans Social Servicies • Lifelink International Inc.• WACAP•European Adoption Consultants• Children`s Hope• Heartsent Adoptions Inc

 

Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία


Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.