εκστρατείες

Ελλάδα

Νομοθεσία και Κεντρική Αρχή

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 η Ελλάδα επικυρώνει τη Σύμβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29 Μάιου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2010.

Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής αρχής δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης, εκτελούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και από πρακτορεία και οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι ως ειδικευμένοι στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών:

Η αναγνώριση μιας υιοθεσίας εκ μέρους της Ελλάδας δυνάμει μιας αλλοδαπής δικαστικής απόφασης μιας ξένης χώρας –μέρους της Σύμβασης, που τέθηκε σε ισχύ, επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Παραλαβή πιστοποιητικού από την Κεντρική αρχή της χώρας καταγωγής του παιδιού, ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

β) Η υιοθεσία δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη και είναι προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού.


Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία

Εάν είστε Έλληνας πολίτης και ενδιαφέρεστε αναλυτικά για τη διαδικασία υιοθεσίας στη Βουλγαρία και χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλείστε να επικοινωνήστε μαζί μας.